اختلالات عملکردی بخش دارو

مشکلات در بخش دارویی که ذهن سیاست گذاران را به خود مشغول می سازد و آنها را به عکس العمل وادار می کند به طور معمول صرفا یکسری اختلالات ساده با رابطه علل و معلولی مستقیم نیست.
آنها پیچیده هستند و منجر به اثرات گوناگونی بر سطوح مختلف نظام دارویی می شوند.
به هر حال مشکلات بخش دارویی طبق الگوهای رایج اتفاق می افتند.
تشخیص دو یا چند علامت رایج از چنین الگوهایی
می تواند به خوبی به کشف علایم دیگر منجر شود.
حتی اگر آن نشانه ها در ابتدا آشکار نباشند.
بعنوان مثال عدم دسترسی به دارو یک نشانه آشکار است که اغلب با سطوح کمتر مشهود مشکلات زنجیره تامین و ظرفیت برنامه ریزی مرتبط است
که آن نیز اغلب با سطوح بالاتر بدهکاری در ارتباط است تا جایی که عرضه کنندگان دارو با وجود داشتن دارو در انبار از تحویل آن خودداری می کنند.
 علل دیگر وجود چنین اختلالی می تواند سرقت داروهایی که برای بخش دولتی تدارک دیده شده اند توسط افراد کارمند فاسد در طول زنجیره تامین دارو و فروش آن در بخش خصوصی باشد!
مثالی دیگر از چنین اختلالات الگویی با شکایت از قیمت بالای دارو  علارقم تلاش دولتها برای پایین نگه داشتن قیمت داروهای ضروری برای دردست رس بودن داروها از لحاظ استطاعت مالی شروع میشود.
تلاشهای پیوسته صنعت و پزشکان و داروسازان که همگی از سود حاصل از فروش داروهای گرانقیمت در جایی که سود داروها بعنوان درصدی از قیمت فروش تعریف میشود منتفع می شوند و تحریک پزشکان توسط تولیدکنندگان ممکن است این دیدگاه را القاء کند که داروهای ژنریک غیرمطمئن و کم اثر هستند و داروهای برند و وارداتی ارجحتر هستند.
و حتی ممکن است داروهای ژنریک با قیمت ارزان در داروخانه و یا کلنیکها موجود نباشد و بدین طریق بیمار را وادار به خرید داروهای برند و گرانقیمتتر کنند.
ایده نیاز به یافتن الگو بجای علایم اختلالات الگویی زمانی مشهود تر می شود که سیاستگذاران برای تغییرات کلی در زنجیره سیستم  با دسترسی محسوس برای تامین داروی با کیفیت براساس اولویتهای سلامت عمومی و اقتصادی برنامه داشته باشند.
/ 0 نظر / 45 بازدید