کوریکولوم آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی

واحدهای درسی   تعداد واحد  تئوری   عملی

ـ

1

ـ

ــ

1

 ــ

3

3

2

3

3

 2

3

4

2

3

4

 2

زبان فارسی

زیست شناسی

اخلاق اسلامی

زبان انگلیسی

شیمی عمومی 1

آناتومی

 

1

1

1

ــ

1

ــ

3

3

3

2

ــ

4

4

4

4

2

1

4

شیمی عمومی 2

شیمی آلی 1

فیزیک

تاریخ اسلام

تربیت بدنی 1

فیزیولوژی 1

 

1

ــ

ــ

1

ــ

5/1

3

3

2

4

2

5/2

4

3

2

5

2

4

شیمی آلی 2

بیوشیمی 1

تاریخ و تمدن اسلامی

فیزیولوژی 2

متون اسلامی

قارچ و انگل‌شناسی

 

ــ

1

1

1

ــ

ــ

1

2

2

2

2

ــ

2

1

3

2

2

3

/ 0 نظر / 58 بازدید